Short film : ชีวิตที่เป็นไปได้ (2009)

Short film : ชีวิตที่เป็นไปได้ (2009)
Producer : Sindy

หนังสั้นสร้างจากชีวิตจริงในหัวข้อบ้านคือลมหายใจของชีวิต ของธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)
ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตจริงของคุณธัชญา เนตรทิพย์ ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร
และเส้นทางชีวิตการต่อสู้ ของครอบครัวที่ไม่เคยมีบ้านเป็นหลักแหล่ง ทำให้ต้องย้ายที่พักอาศัย
อยู่ตลอด อีกทั้งเคยผ่านช่วงชีวิตที่ลำบากอยู่ใต้สะพานมาแล้ว จนสุดท้ายสามารถเป็นเจ้าของ
บ้านหลังเล็ก ๆ และเต็มไปด้วยความอบอุ่นได้