The Kitchen (2005)

[youtube]http://youtu.be/DPQyOE9tRXk[/youtube]

หนังสั้นเรื่อง The Kitchen (2005)
Producer :  ชลธิศา เลิศทยาวงศ์
Screenwriter / Cinematographer / Edit : Sidy
Production Design : ธรวดี ศรีรัตนะ /ธนภูมิ สันติวราวิทย์ /ปณัษฐ์ชัย จิรพลานุรักษ์/พรยมล มณีนิล
Cast : แนนและน้องเบน  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บนสภาพสังคมที่โหดร้าย บางครั้งผู้หญิงก็อาจจะเลือกทางที่เธอไม่อยากทำ..